fbpx
Nhà trẻ và trường học từ 6 tháng đến 11 tuổi

Trường học

Mẫu giáo
Mẫu giáo

PS (Petite Section) : 3/4 tuổi
MS (Moyenne Section) : 4/5 tuổi
GS (Grande Section) : 5/6 tuổi

Tiểu học
Tiểu học

CP (Cours Préparatoire) : 6/7 tuổi
CE1 (Cours élémentaire 1) : 7/8 tuổi
CE2 (Cours élémentaire 2) : 8/9 tuổi
CM1 (Cours Moyen 1) : 9/10 tuổi
CM2 (Cours moyen 2) : 10/11 tuổi

Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Trung tâm nghỉ lễ<br><br>
Trung tâm nghỉ lễ

Copyright Ecole Saint Ange 2024, All Right Reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram